Όροι χρήσης

Το www.kosmimata- stavrou.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων
μέσω Διαδικτύου τού καταστήματος STAVROU Golden Culture.

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση τών πελατών μας.
Eίναι απλή και φιλική στη χρήση της και έχει σχεδιαστεί να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες τού κάθε χρήστη.

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους παρακάτω διεθνώς αναγνωρισμένους
όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση και χρήση τών ιστοσελίδων.
Η χρήση όλων τών στοιχείων γίνεται από τον χρήστη τής ιστοσελίδας  δωρεάν
και χωρίς καμμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση,
διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις.

 • Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης τής πνευματικής ιδιοκτησίας
και τών δικαιωμάτων τής βάσης δεδομένων τής παρούσας ιστοσελίδας
και τών περιεχομένων της, ανήκουν στη STAVROU Golden Culture 
ή είναι κατοχυρωμένα ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας τού κατόχου.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση,
αποστολή, διάδοση, μετάδοση ή αναμετάδοση
οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφίας, γραφικού, λογοτύπου,
αρχεία εικόνας, βίντεο και οποιαδήποτε μορφή κωδικού ή λογισμικού,
για εμπορικούς ή άλλους λόγους, ή δημόσια χρήση,
χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση τής εταιρείας STAVROU Golden Culture. 
Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε 
οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία αυτής τής ιστοσελίδας,
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό, μη εμπορικό σκοπό.
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο μόνο για νόμιμο χρήση.
Η STAVROU Golden Culture διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί 
για δικούς της λόγους οποιοδήποτε υλικό περέχεται μέσω αυτής τής ιστοσελίδας,
συμπεριλαμβανομένου κειμένου και εικόνων, ακόμη και για εκδοτικούς σκοπούς.
Όλα τα ονόματα, οι εικόνες και τα σήματα που χρησιμοποιεί η STAVROU Golden Culture 
είναι κατοχυρωμένα ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας τού κατόχου.
Δεν επιτρέπεται από τρίτους, η χρήση τών ονομάτων τών μοντέλων, τών συλλογών,
τών προϊόντων, τών υπηρεσιών, τής επωνυμίας τής εταιρείας,
αλλά και τών όλων εμβλημάτων που ανήκουν στη STAVROU Golden Culture.

 • Περιορισμός Ευθύνης

Η STAVROU Golden Culture καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά
στο δικτυακό της τόπο, να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς,
δεν φέρει όμως καμμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.
Συγκεκριμένα, δεν εγγυόμαστε ή εκπροσωπούμε την ακρίβεια 
ή την πληρότητα τών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα,
ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτής τής ιστοσελίδας θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη.
Η STAVROU Golden Culture δεν εγγυάται την προστασία
από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία,
μέσω τής χρησιμοποίησης τής ηλεκτρονικής σελίδας της.
Επιπροσθέτως, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής
ή/και πονικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία  (θετική, ειδική ή αποθετική,
η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και συσσωρευτικά
συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη,
χρηματική ικανοποίηση, κλπ), από επισκέπτες δικτυακών τόπων ή τρίτους,
από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μή ή/και τη χρήση
τών δικτυακών τόπων ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών
ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτούς
ή/και από τυχόν μή επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων
σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες
που διατίθενται μέσω αυτών.
Η STAVROU Golden Culture, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση
τών τελικών καταναλωτών, για τη μή διαθεσιμότητα τών προϊόντων
ή τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση τών παραγγελθέντων προϊόντων. 

 • Τροποποίηση τών όρων τού παρόντος

Η STAVROU Golden Culture, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί
ή να ανανεώνει  τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών 
και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες, 
κατά τρόπο που αυτή επιλέγει, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.  

 • Σκοποί χρήσης δικτυακού τόπου

Η χρήση τού δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς
και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους.
Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο,
τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις 
ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτούς
και να επιρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή τών υπηρεσιών
τής STAVROU Golden Culture.

 • Ασφάλεια

Η STAVROU Golden Culture αναγνωρίζει τη σημασία τού θέματος 
τής ασφάλειας τών προσωπικών σας δεδομένων καθώς
και τών ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα,
με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται
η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες 
σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας,
είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Η τήρηση τού απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές
ισχύουν και στην περίπτωση τού e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη/μέλος 
είναι εμπιστευτικές και η STAVROU Golden Culture
έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνει χρήση τους μόνο στο μέτρο
που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο τών παρεχομένων υπηρεσιών
και δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία τών πελατών και τών συναλλαγών τους.
Παρ' όλα αυτά και έχοντας λάβει κάθε δυνατό μέτρο, 
η διασφάλιση τών δεδομένων που καταχωρείτε δεν μπορεί να διασφαλισθεί
απόλυτα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων 
η STAVROU Golden Culture δεν φέρει καμμία ευθύνη.

 • Δικτυακοί τόποι τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων
και η STAVROU Golden Culture δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο
τών σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει
από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές
με δική του ευθύνη.

 • Προστασία εμπορικών σημάτων

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν
την STAVROU Golden Culture ή τρίτα μέρη και τα προ'ίόντα ή τις υπηρεσίες τους,
είναι αποκλειστικά σήματα τής STAVROU Golden Culture ή τρίτων μερών,
προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.
Η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί
ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 • Αγορά προϊόντων

Για να διευκολύνουμε την αναζήτησή σας και τις αγορές σας,
έχουμε διαμορφώσει μια απλή διαδικασία :
Στην αρχική μας σελίδα υπάρχουν 4 βασικές κατηγορίες προϊόντων
με τις υποκατηγορίες τους και την διαθεσιμότητά τους.
Αφού επιλέξετε το προϊόν τής αρεσκείας σας και έφόσον είναι διαθέσιμο
μπορείτε να το προσθέσετε στο καλάθι σας στην ποσότητα που επιθυμείτε.
Σε περίπτωση που το προϊόν τής αρεσκείας σας δεν είναι διαθέσιμο
μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας
και ένας συνεργάτης μας θα σάς εξυπηρετήσει άμεσα.

..........................................................................................

..............................................................................................

....................................................................................................

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα
τότε θα σάς αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
στα τηλέφωνα που μάς έχετε δώσει κατά την καταχώρηση τής παραγγελίας 
στο site μας. Παρακαλούμε να φροντίζετε για την παραλαβή τών e-mails
και την φύλαξή τους καθ' όλη τη διάρκεια τής συναλλαγής μας.
Η STAVROU Golden Culture διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί 
τη διεκπεραίωση παραγγελίας σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας
ή κατάργησης προϊόντων.

 • Τιμές προϊόντων

Όλες οι τιμές προϊόντων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας
συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν 
τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες, ενώ η STAVROU Golden Culture 
επιφυλάσσεται τού δικαιώματος τού να αναπροσαρμόζει τιμές.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τιμή τού ίδιου προϊόντος μεταβάλλεται
όταν υπόκειται σε τροποποίηση τών φυσικών χαραχτηριστικών του, 
όπως μεγέθους κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την ακριβή περιγραφή τών στοιχείων και τών τιμών
που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, 
δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιον τυπογραφικών
ή τεχνικών λαθών σε τιμές και περιγραφές προϊόντων.
Τα έξοδα μεταφοράς μέσω τού ηλεκρονικού καταστήματος,
καθώς και τελωνειακοί ή λοιποί φόροι δεν συμπεριλαμβάνονται
στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν.

 • Τρόποι Αποστολής και Πληρωμής

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στο συγκεκριμένο πεδίο
''Τρόποι Αποστολής και Πληρωμής''
που βρίσκεται στην αρχική σελίδα τού site μας κάτω αριστερά.

 • Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση τής παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία,
κατά τη διάρκεια τής ηλεκτρονικής διαδικασίας τής παραγγελίας
μπορείτε να κάνετε πίσω (back) και να αφαιρέσετε τις ποσότητες 
τών προϊόντων από το καλάθι σας, επιλέγοντας το εικονίδιο "διαγραφή".
β) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία 
αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν,
μπορείτε να καλέσετε στο 0030 210 6819911
και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση τής παραγγελίας σας.
Η δυνατότητα αυτή σάς παρέχεται μέχρι τη στιγμή που θα σάς ενημερώσουμε
για την αποστολή τής παραγγελίας σας. 

 • Επιστροφές προς Αντικατάσταση Προϊόντων

Όλα μας τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.
Κάθε ένα ελέγχεται διεξοδικά πριν την αποστολή
για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Η STAVROU Golden Culture σάς παρέχει το δικαίωμα
να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε
και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα 
μέχρι τού ύψους τού τιμήματος που έχετε καταβάλλει,
ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμήτε,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή τών προϊόντων,
υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν
παραμένει άθικτο και αχρησημοποίητο.
Σε περίπτωση που το αλλαχθέν προϊόν 
είναι μικρότερης αξίας από αυτό τής αρχικής σας παραγγελίας,
η STAVROU Golden Culture δεν θα σάς επιστρέφει
τη χρηματική διαφορά, συνεπώς θα πρέπει να επιλέξετε
πρόσθετο ώστε η νέα παραγγελία σας να είναι ίσης
ή μεγαλύτερης αξίας από την αρχική.
Αλλαγή για δεύτερη φορά,
ήτοι αλλαγή τών ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται.
Κατά την παραλαβή τού προϊόντος
σάς συστήνουμε να ελέγχετε προσωπικά το προϊόν
και να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.
Συγκεκριμένα, σχετικά με την επιστροφή προς αντικατάσταση
ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α) το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα
από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς,
β)να βρίσκεται στη κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη
πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του
να είναι αυτή που κανονικά το συνοδεύει
και να είναι σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα έγγραφα 
που το συνοδεύουν,
γ) να έχει προηγηθεί, σε κάθε περίπτωση, 
η από μέρους σας άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα
την ημέρα παραλαβής ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Τα έξοδα τής επιστροφής τού προς αλλαγή προϊόντος,
καθώς και τα έξοδα αποστολής τού αλλαχθέντος προϊόντος
βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 • Δικαιοδοσία

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω τού www.kosmimata-stavrou.gr
διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα
σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003)
καθώς επίσης και από το Νόμο περί Προστασίας τών Καταναλωτών
(Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Η STAVROU Golden Cullture, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει
όποιους από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης 
τής παρούσας ιστοσελίδας κρίνει αναγκαίο, οποιαδήποτε στιγμή.

 • Αποδοχή όρων

Η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο τής STAVROU Golden Culture 
προϋποθέτει την ανεπιφύλαχτη αποδοχή τών παραπάνω όρων 
και η χρήση τών υπηρεσιών μας προϋποθέτει την ανεπιφύλαχτη αποδοχή
τών όρων παροχής υπηρεσιών τής STAVROU Golden Culture 
όπως αυτοί εμφανίζονται στο παρών κείμενο 
και στα σχετικα κείμενα περί τών "όρων χρήσης δικτύου και παροχής υπηρεσιών".
Εάν δεν αποδέχεστε τους παραπάνω όρους,
παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τη χρήση τής παρούσας ιστοσελίδας.