Σκουλαρίκια - Ετυμολογία τής λέξεως

Τά σκουλαρίκια, ἀρχικῶς «σχολαρίκια», 
ἔλαβαν τήν ὀνομασία τους ἀπό τά σχολαρικά ἐνώτια 
τά ὁποῖα φοροῦσε ὁ Μέγας Σχολάριος τῶν Βυζαντινῶν Ἀνακτόρων, 
ὡς ἐνδεικτικό τοῦ ἀξιώματός του. 

Μέχρι τόν 9ο αἰῶνα μ.Χ. ὑπῆρχαν στό Βυζάντιο οἱ Παλατινές Σχολές ἤ ἁπλῶς «Σχολαί», 
πού σήμαιναν τμήματα στρατοῦ καί ὄχι ἐκπαιδευτικές σχολές ὅπως σήμερα. 
Σχολάριος λέγονταν ὁ στρατιώτης πού λόγῳ ἀνδρείας ἤ καταγωγῆς 
ἔμπαινε στήν αὐτοκρατορική φρουρά τοῦ Βυζαντίου, 
ἡ ὁποία ὀνομάστηκε «Σχολαί» καί συνεστήθη ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο, 
προκειμένου νά ἀποδυναμώσει τούς Πραιτωριανούς πού τόν ἀντιπολιτεύονταν. 

Σκουλαρίκια -Ετυμολογία τής λέξεως   

Στρατιωτικός με "σχολαρίκιον ενώτιον". Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία 14ου αιώνα.

Σχολή + ενώτιον (εν + ωτί) >>> σχολαρικόν ενώτιον 
>>> σχολαρίκιον (μεσαιωνικό) >>> σκουλαρίκιο >>> σκουλαρίκι 

Βεβαίως ἡ λέξις «Σχολαί», εἶναι ὁ ὀρθός πληθυντικός τῆς λέξεως «Σχολή», ἡ σχολή, αἱ σχολαί, 
(ὅταν τά θηλυκά εἴχανε τό δικό τους ἄρθρο πληθυντικοῦ καί ὄχι ὅπως σήμερα
πού γίνανε όλα ἀχταρμάς καί πήρανε τό «οἱ» τῶν ἀρσενικῶν). 

Ἡ βυζαντινή αὐτή συνήθεια τοῦ ἐνωτίου σέ ἄνδρες μετεφέρθη, βεβαίως,
ἀπό τήν βάρβαρη Ἀνατολή κι αὐτό διότι:
«Τὸ φορεῖσθαι ἐνώτια ὑπὸ ἀνδρῶν ἐθεωρεῖτο ἐπονείδιστον καὶ ἀπομίμησις βαρβαρικῆς συνηθείας.  
Καὶ διὰ τοῦτο, περὶ τινος Βοιωτοῦ προσῆκεν(=ἥρμοζεν) αὐτῷ, 
οὔτε τῆς Ἑλλάδος ἐφαίνετο τετρυπημένος ἀμφότερα τά ὦτα, ὡς βάρβαρος». 
Χ. Βουλόδημος Περί τοῦ Ἰδιωτικοῦ Βίου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων Ἐκδ.1875 Ὀδησσός.

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο όλα μας τα Σκουλαρίκια