Πεντάλφα το Ιερό Σύμβολο τών Πυθαγορείων

Το Πεντάγραμμον ότι τω εν τη συνηθεία λεγόμενον Πένταλφα 
σύμβολον ην προς αλλήλους Πυθαγορείων αναγνωριστικόν 
και τούτω εν ταις επιστολαίς εχρώντο. 
(σχόλια στον Λουκιανό 64.5.1-4) 

Αυτό ψυχή τε και σώματι αρμοδιώτατον και συνόλως άπαντα 
περιειληφώς τάνθρώπου αγαθά. 
(Λουκιανός, υπέρ τού εν προσαγορεύσει πταίσματος 5.9-11) 

Υγιείας Αρχήν εκάλεσαν (5.9-19)  

Πεντάλφα το Ιερό Σύμβολο τών Πυθαγορείων

Στην Επιπεδομετρία έχουμε τα Κανονικά Πολύγωνα 
αυτά που έχουν όλες τους τις πλευρές ίσες. 
και στην Στερεομετρία έχουμε τα Κανονικά Πολύεδρα. 
εκείνα που έχουν όλες τους τις έδρες όμοιες. 
Το ανωτέρω εικονιζόμενο Πολύγωνο (Πεντάγωνο) είνα κανονκό. 
Εάν τραβήξουμε τις διαγωνίους εγγράφεται μέσα το Πεντάγραμμο ή Πεντάκτινο ή Πεντάλφα.  

Δείτε όλα μας τα Κοσμήματα με την Πυθαγορική Πεντάλφα